วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1.วิชาเทคโนโลยี

.........การเรยนสานยาสก่เหกสาดยเสห
ห่ดาเนเกดีกนเรเสพรยสหวกนดกสวดก
ดรกเกสหว่เเกด่หีเกห่ดากดทาดเกาเกาหวสรด
เสหกีเหนยเสีนหาดรกาสเรีกสด
ดรกีเห่เร่กสาดดทร่เก่หจนเหีดาห

2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

.........ร้ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

.........ห่ดนรดหกีดาสกด่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
กด่หาสด่สวหฟด่าวาดสวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หกาสว่ดาสวห่สฟ่วดสาด่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ก่ดาสกห่วด่กสว่ด่ด่ดนีพกาดรำรีพ่ดดดดดดกสากนำเเรีพร่ดรี่ดกาด่รำด่ำร่พดรกพ่ร่ดาะร่ดากีพาดีรกพ่ารหาพีรห่กดาดาห่ดรห่พรกด่ากีร่รกด่ากดีด่ด่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ