วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1.วิชาเทคโนโลยี

.........การเรยนสานยาสก่เหกสาดยเสห
ห่ดาเนเกดีกนเรเสพรยสหวกนดกสวดก
ดรกเกสหว่เเกด่หีเกห่ดากดทาดเกาเกาหวสรด
เสหกีเหนยเสีนหาดรกาสเรีกสด
ดรกีเห่เร่กสาดดทร่เก่หจนเหีดาห

ไม่มีความคิดเห็น: