วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

.........ห่ดนรดหกีดาสกด่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
กด่หาสด่สวหฟด่าวาดสวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
หกาสว่ดาสวห่สฟ่วดสาด่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ก่ดาสกห่วด่กสว่ด่ด่ดนีพกาดรำรีพ่ดดดดดดกสากนำเเรีพร่ดรี่ดกาด่รำด่ำร่พดรกพ่ร่ดาะร่ดากีพาดีรกพ่ารหาพีรห่กดาดาห่ดรห่พรกด่ากีร่รกด่ากดีด่ด่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่มีความคิดเห็น: